Правила | Rules | Noteikumi

Новости
Jaunumi

Moderators: Moderators, Admins, GM

Winner
Admin
Posts: 3085
Joined: 16 Apr 2007, 17:25

Правила | Rules | Noteikumi

Postby Winner » 18 Oct 2008, 12:42

Любой человек, зарегистрировавшийся на данном форуме, обязан выполнять изложенные ниже правила! Незнание правил не освобождает от ответственности!

* Перед тем, как задать вопрос, прочитайте FAQ и воспользуйтесь поиском.
* Все вопросы должны задаваться правильно и грамотно.
* Для своего вопроса лучше всего создавать тему, так гораздо легче просматривать ваши вопросы и оставлять на них ответы.
* Флуд ( FLOOD - пустой разговор не по теме ) запрещен. Посты не относящиеся к теме будут удалены.
* Нецензурная лексика на форуме запрещена.
* Оскорблять или проявлять не уважение к другим участникам форума запрещено.
* Логин не должен нести оскорбительной информации.
* Строжайше запрещена любая религиозная и расовая дискриминация, выражение своей расовой и религиозной неприязни, разжигание межнациональной розни, пропаганда расизма и фашизма.
* Строжайше запрещена реклама других проектов.
* Строжайше запрещено оскорбление и угрозы в адрес администрации.


Внимание!
Если вы используете функцию quote (цитирование), тщательно отбирайте тот текст, к которому относится ваше сообщение. Если цитата в несколько раз больше самого сообщения, это будет расцениваться как флуд.
Пожалуйста, используйте кнопку Post reply/Quick reply для простого ответа, а кнопку quote только если желаете выделить определенные слова из сообщения другого пользователя.
Last edited by Winner on 18 Oct 2008, 12:48, edited 4 times in total.

Winner
Admin
Posts: 3085
Joined: 16 Apr 2007, 17:25

Rules

Postby Winner » 18 Oct 2008, 12:43

Attention!
Any person who has registered at the given forum, is obliged to carry out stated below a rule! Ignorance of rules does not relieve from the responsibility!

* Before asking a question, read through FAQ and take advantage of search.
* All questions should be set correctly and competently.
* For the question is better to create a theme so it is much easier to look through your questions and to leave on them answers.
* Flood (Flood - empty conversation not on a theme) is forbidden. Posts not concerning a theme will be removed.
* The Obscene lexicon at a forum is forbidden.
* To offend or show not respect for other participants of a forum it is forbidden.
* The Login should not bear the offensive information.
* Is more strict any is forbidden religious and a racial discrimination, expression of the racial and religious hostility, kindling interethnic break a set, propagation of racism and fascism.
* Is more strict advertising of other projects is forbidden.
* Is more strict the insult and threats to address of administration is forbidden.
Last edited by Winner on 18 Oct 2008, 12:43, edited 1 time in total.

Winner
Admin
Posts: 3085
Joined: 16 Apr 2007, 17:25

Noteikumi

Postby Winner » 18 Oct 2008, 12:43

Uzmanību!
Jebkuram cilvēkam, kurš ir piereģistrējies dotajā forumā, obligāti jāievēro visi iepriekšminētie noteikumi! Noteikumu nezināšana neatbrīvo jūs no saukšanas pie atbildības!

*Pirms uzdodat jautājumus, pārlasiet FAQ un izmantojiet meklēšanu.
*Visi jautājumi jāuzdod pareizi un gramatiski.
*Priekš sava jautājuma vislabāk izvedot tēmu, tā ir daudz vieglāk pārskatīt jūsu jautājumus un sniegt atbildes.
*Flūdot (flūdošana - tukša runāšana ne par tēmu) aizliegts. Posti kas neattieksies uz tēmu, tiks izdzēsti.
*Necenzēta leksika forumā aizliegta.
*Aizvainot vai izrādīt necieņu pret citiem foruma apmeklētājiem aizliegts.
*Logins nedrīkst saturēt aizvainojošu informāciju.
*Stingri aizliegta jebkura veida reliģioza un rasiska diskriminācija, izteikšanās par rasisma un reliģijas nepatiku, dzimteņu naida kurināšana, rasisma un fašisma propaganda.
* Stingri aizliegta citu projeklu reklamēšana.
*Stingri aizliegts aizvainot un draudēt administrācijai.


Uzmanību!
Ja jūs izmantojat funkciju quote (citēšana), rūpīgi atlasiet to tekstu, uz kuru attiecās jūsu ziņu. Ja citāts ir vairākas reizes lielāks par jūsu ziņu, tas tiks uzskatīts par flūdu (augstāk redzamo noteikumu 4. punkts.).
Lūdzu izmantojat pogu Post Reply / Quick Reply parastam ziņojumam, bet Quote pogu tikai tad, ja vēlaties izcelt dažus vārdus no cita lietotāja ziņojuma.


Return to “News”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest